Giải pháp phần mềm Quản lý tài sản cố định, tài sản nhà nước, tài sản dự án là một bộ giải pháp hoàn hảo cho  đơn vị, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu tin học hóa công tác quản lý tài sản cố định của khách hàng.

Bộ giải pháp được xây dựng trên nền công nghệ hiện đại Microsoft .Net và Oracle, mạnh về xử lý, linh hoạt về chức năng, ổn định trong vận hành đem lại cho người dùng một môi trường làm việc thật sự thuận tiện, hiệu quả và tối ưu.
1. QUẢN LÝ TÀI SẢN
Phần mềm Quản lý tài sản cố định cung cấp các phương tiện cho phép quản lý tốt mọi loại tài sản cố định trong các hoạt động quản lý để có thể được cập nhật,tra cứu theo các tiêu chuẩn khác nhau một cách nhanh chóng, dễ dàng
- Quản lý tài sản(Trụ sở làm việc, Phương tiện vận tải  truyền dẫn, Tài sản khác)
- Theo dõi biến động
- Khấu hao, hao mòn tài sản

Đáp ứng các quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định, tài sản công:
- Nghị định 52/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
- Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ.
- Thông tư 89/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
- Thông tư 09/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP

2. TRAO ĐỔI DỮ LIỆU
Phần mềm Quản lý tài sản cố định có cung cấp chức năng hỗ trợ thực hiện trao đổi dữ liệu giữa hệ thống quản lý tài sản và hệ thống quản lý đăng ký tài sản nhà nước (http://dkts.mof.gov.vn) của Bộ Tài chính:
- Kết xuất dữ liệu biến động
- Nhập dữ liệu từ hệ thống quản lý tài sản khác
- Theo dõi lịch sử trao đổi dữ liệ

3. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Phần mềm quản lý tài sản cố định cung cấp chức năng phân quyền, bảo mật nhiều mức, hỗ trợ xác thực đa nhân tố người dùng.Giao diện quản trị của hệ thống cho phép người quản trị thao tác đơn giản những chức năng hệ thống phức tạp.

4. TÍCH HỢP TIỆN ÍCH
Phần mềm Quản lý tài sản cố định có cấu trúc mềm dẻo với khả năng tích hợp và mở rộng không hạn chế tiện ích dịch vụ: LDAP, AD, GIS, BARCODE

5. BÁO CÁO THỐNG KÊ
Phần mềm Quản lý tài sản cố định cung cấp Thư viện biểu mẫu, cho phép kết xuất dữ liệu thống kê, báo cáo theo mẫu định sẵn và theo yêu cầu tổng hợp.
-  Báo cáo theo chế độ kế toán hiện hành
-  Hệ thống báo cáo của phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước
-  Hệ thống báo cáo công khai theo thông tư số 89/BTC
-  Hệ thống báo cáo theo Thông tư 09/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 245/2009/TT-BTC quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP

Khai thác, thống kê tài sản theo nhiều cấp
- Đơn vị sử dụng
- Đơn vị tổng hợp cấp 3: Phòng Tài chính, Phòng Giáo dục; Phòng Y tế
- Đơn vị tổng hợp câp 2: Ủy Ban nhân dân quận; huyện
- Đơn vị tổng hợp cấp 1: Sở Tài chính, Sở Giáo dục; Sở Y tế
- Tổng hợp toàn tỉnh

6. TÌM KIẾM TOÀN VĂN
Phần mềm cung cấp công cụ tìm kiếm phân tích ngôn ngữ tiếng Việt đặc biệt. Hỗ trợ tìm kiếm đơn giản, nâng cao, tìm kiếm toàn văn và tìm kiếm  trên nhiều kho, loại dữ liệu.