Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ký Quyết định duy trì lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam so với tháng trước đó.

Cụ thể, tại Quyết định số 618/QĐ-NHNN ngày 25/3/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8%/năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2010. Quyết định này thay thế Quyết định số 353/QĐ-NHNN ngày 25/2/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Như vậy, kể từ ngày 01/12/2009 đến na