Ngày 26/01/2016, Trung tâm R&D ký thỏa thuận hợp tác với các trường đại học Trường đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội trong lĩnh vực đào tao, nghiên cứu và phát triển công nghệ