Ngày 15/06/2016 Trung tẩm R&D đã tổ chức giao lưu bóng đá với các đơn vị trong Tổng công ty